Házirend

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A házirend

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC törvény,
 • A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló – többször módosított – 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet,
 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló – többször módosított – 1997. évi XXXI. törvény rendelkezései alapján készült.

A házirend hatálya kiterjed: az óvoda minden pedagógusára, illetve valamennyi alkalmazottjára, az intézménybe felvett gyermekekre és szüleikre.
A házirendet az óvoda vezetője készíti és a nevelőtestület fogadja el.
A házirend elfogadásakor az óvoda szülői szervezete egyetértési jogot gyakorol.
A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
A házirend egy példányát az óvodába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.

A házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők képviselőik útján, illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesz.

II. AZ ÓVODA

Neve: Mesevár Óvoda
Székhelye: 4465 Rakamaz, Bocskai út 76.
Telefon: 42/570- 717
Telephelye: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1.
Telefon: 42/570-716
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A gyermek az óvodát igénybe veheti

 • Harmadik életév (2,5 év) betöltésétől az óvodaérettség eléréséig, maximum nyolc éves koráig.
 • Amennyiben a gyermek megbízhatóan ágy és szobatiszta.
 • Amennyiben a gyermek egészséges, a kötelező oltásokat megkapta, s ezt az óvoda felé igazolja.

Beíratás:
Az önkormányzat által elfogadott, s kihirdetett időpontban.

 • Beíratáskor a szülő hozza magával a:
 • személyi igazolványát,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, betegkártyáját, lakcímkártyáját.


III. GYEREKEK AZ ÓVODÁBAN

1. A gyerekek jogai

 • A gyermeknek joga, hogy a nevelési intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.
 • A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak.
 • A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön. A gyermek nevelése az intézmény pedagógiai programja alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani.
 • A gyermek joga, hogy nemzeti, illetve etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben részesüljön (több szülő együttes kérése alapján).
 • A gyermekvallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani.
 • A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, illetve a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását.
 • A gyermeknek joga, hogy adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, pedagógiai szakszolgálathoz forduljon segítségért.
 • A gyermek joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön.
 • A gyermek joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.

2. Az óvodába járási kötelezettség, késés, hiányzás

 • A gyermek 5. évének betöltésétől kezdve óvodai nevelés keretében az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig felkészítő foglalkozáson köteles részt venni.
 • Amennyiben a gyermek három napnál hosszabb ideig (üdülés, családlátogatás) nem veszi az óvodát igénybe, a szülő az intézmény vezetőjének azt írásban bejelenti.
 • 3 napot meghaladó betegség miatti mulasztás esetén orvosi igazolás szükséges.
 • Ha az ötödik életévét betöltött gyermek egy nevelési évben 7 napnál igazolatlanul többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a jegyzőt.

3. Az intézmény nyitvatartása, napirendje

Nyitvatartás:

 • Az óvodában a nevelési év minden év szeptember 01. napjától a következő év augusztus 31. napjáig tart,
 • Az óvodai kötött és kötetlen foglalkozások minden év szeptember 01. napjától a következő év május 31. napjáig tartanak.
 • Napi nyitva tartás: reggel 6.00 órától délután 17.00 óráig.
 • A gyermek óvodában tartózkodásának ideje a törvény értelmében napi 4 óra.

Óvodánk napirendje:

06.30 – 12.00  Szabadon választott folyamatos tevékenységek:
Játék, önkiszolgálás, étkezés (tízórai), egészségügyi szokások gyakorlása, testmozgás, levegőzés,
kötött foglalkozások, szervezett kezdeményezések. 
12.00 – 13.00  Ebéd:
Önkiszolgálás, egészségügyi szokások gyakorlása
13.00 – 15.30  Alvás mesével, étkezés (uzsonna), egészségügyi szokások gyakorlása
15.30 – 17.00  Szabadon választott folyamatos tevékenységek:
Játék, mozgás, folyamatos hazabocsátás

A napirend kialakítása biztosítja, hogy a szülő törvényi kötelezettségének megfelelően 5. életévét betöltött gyermekét napi 4 órában óvodai nevelésben részesítse.
Az óvodában a nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben 5 lehet, melynek időpontjáról a szülőket 7 nappal előbb értesíteni kell.
Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb március 15. napjáig a szülőket tájékoztatni kell.

4. A gyermek érkezésének és távozásának rendje

 • A nevelés, eredményessége érdekében a szülőknek az intézménybe reggel 8 óráig kell behozni gyermeküket. A később érkező gyerekek úgy kapcsolódjanak be a napi tevékenységbe, hogy a megkezdett foglalkozást ne zavarják meg.
 • A gyermeket az óvodába érkezéskor a szülő minden esetben személyesen kell hogy átadja az óvónőnek. Ha a gyerek nem megy be a csoportszobába, az óvónő nem tud a jelenlétéről, így felelősséget nem vállalhat érte.
 • A gyermek csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére, és a csoportban dolgozó óvónő engedélyével hagyhatja el az óvoda épületét.
 • A reggeli gyülekezés és a hazaindulás ideje alatt csak az a kísérő tartózkodhat az óvoda területén, aki magatartásával, hangnemével, jelenlétével nem zavarja, nem veszélyezteti a gyermekek nyugalmát és tartózkodik a megbotránkoztató viselkedéstől.
 • A szülő írásbeli nyilatkozata szükséges ahhoz, hogy a gyermek egyedül érkezzen, illetve a szülő által megjelölt időpontban távozzon az óvoda épületéből.
 • Ha a gyermeket nem rendszeresen ugyanaz a személy viszi haza, akkor írásban nyilatkozzon a szülő azoknak a felelős személyeknek a nevéről, akiknek a gyermek kiadható. A szoktatási időn túl a gyermekcsoportban szülők nem tartózkodhatnak.
 • Ha az óvoda zárásáig nem jönnek a gyermekért, akkor az óvoda dolgozója hazaviszi és csak felelős személynek adhatja át. Az átadást, illetve átvételt írásban rögzítik. Ha az átadás sikertelen, az illetékes hatóságnak (rendőrség, gyámhatóság) kell jelezni.

5. A gyermek étkeztetése az óvodában

A gyermek napi háromszori étkezésének megszervezése az óvoda feladata. Az óvoda a gyermekek étkeztetését a Rakamazi Városüzemeltetési KHT konyhájáról – Rakamaz, Bocskai út 55/A. – biztosítja.

Az étkezések időpontjai:

Tízórai: 09.00 – 09.30 között
Ebéd: 12.00 – 13.00 között
Uzsonna: 15.00 – 15.30 között

A kulturált étkezés szokásaira neveljük otthon és óvodában is a gyerekeket.

 • A szülő gyermeke liszt, tej érzékenységét, illetve cukorbetegségét az egyéni étrend kialakítása érdekében köteles az óvoda vezetőjének bejelenteni.
 • Az étkezés térítési díját minden hónap 15. napjáig kell befizetni a Városüzemeltetési KHT pénztárába. (Rakamaz, Szent I. út 116.)
 • Az étkezés igénylését, illetve lemondását előző nap délelőtt 11-ig kell bejelenteni. A hiányzások miatti levonás a következő fizetéskor írható jóvá. Időben be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.
 • Az óvoda területén a gyermekek egyéni étkeztetése, nassoltatása otthonról hozott élelmiszerekkel a többi gyermek előtt (csokoládé, kifli, túró rudi, cukorka, banán, stb.) nem etikus, valamint az óvoda tisztán tartását is zavarja. A szülő megérkezésekor az uzsonna folyosón való fogyasztása is ellenkezik szokásrendszerünkkel, valamint az óvoda tisztántartását úgyszintén zavarja. Ezért: az intézménybe – a főzőkonyhai ellátás kivételével – élelmiszer, illetve élelmiszer jellegű ételek és termékek (édesség, gyümölcs, stb.) csak alkalmanként (névnap, születésnap, ünnep, stb.) az óvónővel történő előzetes egyeztetést követően szabad bevinni.
 • A tálalókonyhában csak az óvoda személyzete tartózkodhat.

6. A gyermek ruházata az óvodában

 • A gyermek naponta tisztán, ápoltan (haj, köröm) jelenjen meg az óvodában.
 • A ruházatot, cipőt, párnát a szülőnek jellel kell ellátnia. A jellel el nem látott ruházat, párna, stb. elcserélése vagy elvesztése esetén az intézmény a bekövetkezett kárért nem tud felelősséget vállalni.
 • A gyermekek részére szobai váltócipő, pótruha, tornafelszerelés szükséges. Váltócipő zárt és kényelmes balesetveszélyt megelőző legyen.
 • Váltóruha: alsónadrág, zokni, vagy harisnya, nadrág.
 • Tornafelszerelés: nyári nadrág, póló, zárt cipő (lehet a váltócipő is), vászonzsákban elhelyezve.
 • A délutáni alváshoz párnát a szülőnek kell biztosítani, melynek havonkénti tisztításáról gondoskodnia kell.
 • Óvodai ünnepeinken ünnepi ruha szükségességéről időben tájékoztatást adunk a szülők részére.

7. A gyermekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok

 • Az óvodába beteg, (megfázott, gyógyszert, láz vagy köhögéscsillapítót szedő) illetve még lábadozó gyermek saját gyógyulása, és a többi gyermek egészségvédelme érdekében nem hozható be. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyermek átvételének megtagadása.
 • Napközben megbetegedő vagy balesetet szenvedő gyermeket az óvónőnek el kell látnia, illetve súlyos esetben orvost, mentőt hívnia. A gyermek megbetegedéséről, esetleges balesetéről a szülőt (hozzátartozót) haladéktalanul értesíteni kell.
 • Amennyiben a gyermek fertőző betegségben szenved (rubeóla, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű) a szülő köteles azt az óvónőnek bejelenteni.

8. A gyerekek otthonról hozott tárgyainak, játékainak szabályozása

 • Az óvoda biztosítja a foglalkozásokhoz az eszközöket, így a nap folyamán a gyermeknek csak személyes holmijára van szüksége. A nyaklánc, gyöngy, gyűrű, karkötő, játékautó, kártya, stb. nem személyes holmi.
 • Az óvodai élet gyakorlásához alkalmanként szükséges eszközök behozatalát a csoportban dolgozó óvónő határozza meg nevelési célzattal. (babanap, biciklis nap, stb.). A bevitelt ebben az esetben is be kell jelenteni a csoportban dolgozó óvónőknek.
 • Ha az előírt szabályokat megszegik, a bekövetkezett kárért intézményünk csak szándékos károkozás esetén felel.

9. A gyermekek csoportjának meghatározása

 • A gyermekek nagyobb csoportja: azonos épületbe járó gyermekek csoportja életkortól függetlenül,
 • A gyermekek kisebb csoportja: ugyanahhoz a két óvónőhöz tartozó gyermekek csoportja, életkortól függetlenül,
 • Külön speciális, illetve fakultatív foglalkozásokon résztvevő gyerekek csoportja: A szakemberek szűrése és egyéni igény alapján szerveződnek (gyógytorna, logopédia, német nyelv).

IV. Szülők az óvodában

1. A szülők jogai:

 • A szülőt megilleti a szabad óvodaválasztás joga (állami, egyházi, magánóvoda).
 • Joga, hogy megismerje az óvoda nevelési programját, házirendjét.
 • Joga, hogy folyamatos tájékoztatást kérjen és kapjon gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, a gyermeke neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, de csak abban az időpontban, ha az óvónőnek nem az a feladata, hogy a gyerekekkel foglalkozzon.
 • Kezdeményezheti szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, s abban tevékenyen közreműködhet

2. A szülő kötelességei:

 • Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását.
 • Gondoskodjon gyermeke tisztaságáról, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről.
 • Tegyen meg minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért.
 • Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó óvónővel.
 • Segítse elő gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.
 • Tartózkodjanak a gyerekek előtt az indulatos, negatív megjegyzésektől mások gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre vonatkozó kijelentésektől.
 • Tartsák tiszteletben az óvoda dolgozóinak méltóságát és jogait. Gyermekükkel összefüggő nevelő-oktató tevékenység során az óvoda minden dolgozója közfeladatot ellátó személy, így büntetőjogi védelem alatt áll.

3. Az óvoda helyiségeinek (csoportszobák, folyosó, aula, udvar) szülők, hozzátartozók általi használhatóságának rendje

 • Egy gyermeket egy felnőtt kísérhet be az óvodába
 • Babakocsit az aulába, folyosóra behozni tilos, azt a fedett előtető alatt, illetve a belépőben kell hagyni.
 • Az óvodai rendezvényeken kívül a csoportszobába utcai cipőben belépni tilos.
 • Az aulában a folyosón sem gyermek, sem szülő nem étkezhet.
 • Az iskolás várakozók az óvoda udvari játékait nem használhatják.
 • Az óvodát látogató családok saját kutyáik, illetve kóbor kutyák óvodaudvaron tartózkodását a kapu gondos bezárásával előzzék meg.
 • Alkohol és drog fogyasztása, valamint dohányzás az intézmény területén TILOS!

V. Az intézmény biztonságát garantáló egyéb szabályok

 • Az óvoda iránt érdeklődő leendő szülők az óvónővel történő egyeztetést követően látogathatják intézményünket.
 • A dolgozók hozzátartozói csak indokolt esetben tartózkodhatnak az intézményben.
 • Az óvoda területén kereskedelmi, ügynöki tevékenység nem folytatható.
 • Reklám jellegű anyagok csak az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatosan és a vezető engedélyével kerülhetnek a hirdetőtáblára.

VI. Az intézmény dolgozóira vonatkozó rendelkezések

1. Általános elvek

 • Minden dolgozónak ismerni kell az intézmény házirendjét.
 • A gyermekekhez szeretettel kell viszonyulni, s minden körülmények között megfelelő hangnemben beszélni, segítségére lenni.
 • Minden dolgozó tartsa tiszteletben a gyermek életkori sajátosságát, emberi méltóságát, kiszolgáltatottságával visszaélni sem lelkileg, sem fizikailag nem lehet.
 • Tartózkodni kell a közvetlen, illetve közvetett megkülönböztetéstől, különbségtételtől, kizárástól, korlátozástól, pozitív irányú megkülönböztetéstől, túlzott kedvezéstől egyaránt.

2. Követelmények az intézmény dolgozóival szemben

 • A munkahelyén minden dolgozó munkaképes állapotban köteles megjelenni, a munkaidő kezdetén átöltözve a munkát felvenni.
 • Az esetleges késéseket a vezetőnek jelezni kell!
 • Hiányzások esetén a csoportban dolgozó óvónő elsősorban a párját értesíti, majd a helyettest, vagy a vezetőt.
 • Munkaidő alatt mindenki a munkaterületén dolgozik, munkaköri leírás szerint, amelyet a nevelési év elején áttanulmányoz és aláírásával elismer.
 • Munkaidő alatt az intézmény csak a vezető, illetve akadályoztatása esetén a vezető helyettes engedélyével hagyható el.
 • Munkaidőben magánjellegű ügyeket csak nagyon indokolt esetben lehet intézni, vezetői engedéllyel.
 • Szabadságot az épületenkénti helyettes engedélyez, s a helyettesítés rendjét is beosztja.
 • Az óvoda belső ügyeit, esetleges – a szülőkre nem tartozó – problémáit, szülővel, külső személlyel megosztani nem szabad. A gyermekekről, szülőkről megszerzett adatokat, információkat bizalmasan kell kezelni.
 • A gyermekről információt, pedagógiai véleményt kizárólag csak a vele foglalkozó pedagógus és az óvoda vezetője adhat az arra jogosult részére. Szülőt csakis a saját gyermekével kapcsolatos dolgokról lehet tájékoztatni.
 • Az óvoda minden dolgozója a jó gazda gondosságával köteles óvni a rábízott eszközöket. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, felelősséggel tartozik a berendezésekért, eszközökért és azok szabályszerű használatáért.
 • A balesetveszély elkerülése és elhárítása, illetve a veszélyeztető körülmény jelzése minden dolgozó alapvető kötelessége.
 • Az óvodában történt balesetről (gyermek, felnőtt), orvost igénylő esetről tájékoztatni kell a vezetőt, távollétében a helyettest.
 • Az intézményben mobil telefon használható, de használatának gyakorisága nem akadályozhatja a dolgozót a munkavégzés felelősségében és folyamatosságában.
 • Az óvodába behozott értéktárgyakért, személyes tárgyakért, pénzért az óvoda nem vállal felelősséget.
 • Az óvoda nyitva tartása után el nem vitt gyermeket az előre elkészített formanyomtatvány kitöltésével és az átvevő aláírásával igazoltan adhatják át 14 éven felüli személynek.

3. A nevelőtestület részére szóló szabályok

 • Minden csoportban dolgozó óvónő az év eleji szülői értekezleten köteles a szülők részére tájékoztatást adni az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatáról, Nevelési és Minőségbiztosítási Programjáról.
 • A színvonalas pedagógiai feladatok és nevelőmunka ellátására a pedagógus az eszközök előkészítésével, a csoportnaplóba beírt terv alapján készül.
 • Az óvodapedagógusok havi, heti, illetve napi váltásos műszakban dolgoznak. A nyitás és zárás, ügyelet valamennyi pedagógus között megosztva történik.
 • A vezető fogadóórája: minden hónap első kedd 8.00 órától 10.00 óráig. Az óvodapedagógusoknak fogadóóra tartása nem kötelező. A szülőt a gyermeke fejlődéséről a csoportban dolgozó óvónők tájékoztatják a szülő kérésére, illetve tankötelessé válás előtt december 15.00 óráig. A tájékoztatás nem zavarhatja a gyermekekkel való foglalkozást.
 • Az óvodapedagógus a csoportot nem hagyhatja magára. Ha mégis szükségessé válik, hívjon segítséget, s felelős személyre bízza csoportját. Kivételes esetnek a következők minősíthetők: szülői telefon, baleset ellátása, beteg gyerek ellátása, orvos, szülő értesítése.
 • A reggeli órákban csak halaszthatatlan esetben lehet az óvónőt telefonhoz hívni.
 • Csoportokat ideiglenesen összevonni a vezető, vagy a helyettes engedélyével akkor lehet, ha az összevonandó gyermeklétszám a törvényben meghatározott maximum létszámot (25 fő) nem haladja meg.
 • Szülői értekezleteket évente a munkaterv szerint meghatározott számban és témában tartják az óvodapedagógusok, illetve a vezető.
 • Kirándulások, megfigyelések, séták során az óvónő mindig olyan terepre vigye a gyerekeket, amelyet ő maga is ismer. A gyermekeket lehetőleg a csoporthoz tartozó összes felnőtt kísérje, de legalább kettő. Bármely gyermekcsoport eltávozását az óvodából a vezetőnek jelenteni kell.

Valamennyi dolgozó részletes feladatát, egyéni megbízatásait a munkaköri leírás tartalmazza.

A házirend hatálya:
A házirend 2012. szeptember 1. napján lép hatályba.

Záró rendelkezések:
A Házirend nyilvános, a vezetői irodákban és a tantermekben bárki számára hozzáférhető. A Házirend minden évben felülvizsgálatra, igény szerint módosításra kerül.